Dodano: 28 lut 2018, 11:10

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM (po zmianach)

Fundacja Dzieło św. Jakuba w Szczecinie. zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie prac budowlanych związanych z wykonaniem połaci dachowej wraz z robotami towarzyszącymi przy realizacji inwestycji związanej z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej w Korytowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 5 225 000,00 Euro netto, tj. bez podatku od towarów i usług VAT.

Zamówienie dotyczy wykonania prac budowlanych polegających na dokończeniu robót konstrukcyjnych w przebudowywanym budynku, montażu instalacji odgromowej, montażu mocowań do paneli fotowoltaicznych na dachu oraz wykonaniu więźby dachowej wraz z wykonaniem pokrycia dachowego , wykonania lukarn, świetlików, obróbek orynnowania wraz rurami spustowymi, wykonaniem okien w obrębie połaci dachowej oraz montażu wełny mineralnej przy realizacji inwestycji związanej z przebudową byłej stajni na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Korytowie z nową funkcją budynku o charakterze społeczno- dydaktycznym.

 1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45000000-7 roboty budowlane.

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

45420000-4 – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty

ciesielskie,

45422000-1 – Roboty ciesielskie,

45312320-3 – Ochrona odgromowa,

45262500-6 – Roboty murarskie i murowe,

45262300-4 – Betonowanie,

45262310-7 – Zbrojenie,

45261000-4 – Wykonywanie pokryć oraz konstrukcji dachowych oraz podobne

roboty,

45261900-3 – Naprawa i konserwacja dachów,

45261400-8 – Pokrywanie,

45261400-8 – Kładzenie zaprawy i rynien,

45261210-9 – Wykonywanie pokryć dachowych,

45261100-5 – Wykonywanie konstrukcji dachowych.

 

 1. Zakres zamówienia przewiduje:

 

 1. W pierwszej kolejności wybrany Wykonawca robót będzie zobowiązany do dokończenia następujących prac konstrukcyjnych żelbetowych oraz stalowych przebudowywanego budynku, które umożliwią montaż więźby dachowej:

 

 1. Wykonanie brakującego odcinka wieńca przed montażem wiązarów na istniejącej ścianie kamiennej w osi B5-B6.

 

 1. Wykonać następujące roboty żelbetowe:

 1. Ławę fundamentową w osi B4 między osiami E3/D3-C4;

 2.  Ściany żelbetowe w osiach B4 i B6 między osiami E3/D3-C4;

 3.  Konstrukcję stalową w osiach B5-B3a między osiami E3/D3-C4;

 

Treść przed zmianą

 1.  Strop żelbetowy w osiach B5-B3a między osiami E3/D3-C4;

 

Treść po zmianach:

 Strop żelbetowy w osiach B6-B3a między osiami E3/D3-C4;

Niewykonanie powyższych robót uniemożliwi podparcie więźby dachowej (słupy wiązarów) na w/w stropie żelbetowym.

 1. Wykonać stopy fundamentowe oraz szklanki w osi B4.

 

Niewykonanie tych robót uniemożliwi podparcie więźby dachowej (słupy wiązarów) na wskazanych stopach/szklankach żelbetowych (brak możliwości montażu więźby głównej w osi B4 oraz jej sąsiedztwie).

 

 1. Wykonać belkę stalową oraz wieniec na ścianie ceglanej w osi A5 między osiami C2-C4 (odcinek około 3m). Istnieje konieczność montażu belki oraz wykonania brakującego odcinka wieńca przed montażem wiązarów w osiach A4-A5 między osiami C1-C4.

 

 1. Wykonać (odtworzyć) istniejącą wyburzoną ścianę ceglaną w osi A4 między osiami C1-C4. Konieczność odtworzenia ściany wraz z jej zwieńczeniem przed montażem wiązarów w osiach A4-A5 między osiami C1-C4.

 

 1. Wykonanie (zakończenia prac) niwelacji podłoża pod warstwy posadzki oraz wykonanie warstw podposadzkowych w postaci mieszanki betonowej RM 2,5MPa grubości 15cm oraz warstwy chudego betonu B10 grubości 15cm w zakresie:

  1. Między osiami E3/D3 do C4 oraz B1 do B6 (+ 2,0m w stronę osi B7);

  2. Między osiami C1 do C4 oraz A1 do A4;

  3. Wyłączeniu z zakresu pkt. 6 podlega wewnętrzny pas o szerokości 0,60m wzdłuż ścian istniejących kamiennych i ceglanych w osiach C1, C4 , E3/D3 oraz A1/B1;

 

Treść po zmianach:

 1. Przed montażem więźby dachowej należy wykonać stopy fundamentowe oraz szklanki w osi B5 między osiami E3/D3-C4

 

 

 1. Wykonanie więźby dachowej wraz z zakupem i montażem dachówki oraz dachów z blachy w zakresie:

 1. Dach ceramiczny stromy nad stajnią i salą zajęć

 2. Dach ceramiczny stromy nad wentylatornią

 3. Połać wewn. pom.cz. niższą a wyższą – Sala wielofunkcyjna

 4. Połać wewn. Pomiędzy cz. Niższą a wyższą – wentylatornia

 5. Dach blaszany nad korytarzem

 6. Dach blaszany nad warsztatami, częścią administracyjną i pokojami spotkań

 7. Dach blaszany nad pomieszczeniem technicznym i kuchnią z zapleczem

 8. Dach blaszany łącznikowy

 9. Dach blaszany lukarn

 10. Dach blaszany lukarny czerpni powietrza

 1. Wykonanie instalacji odgromowej i uziomu budynku

Prace wykonać zgodnie z załączonym projektem:

branża E rys. 11 – instalacja odgromowa i uziom

– projekt branżowy instalacja elektryczna (opis oraz rysunki)

– projekt branżowy – instalacja fotowoltaiczna

 

 1. Wykonanie i zamontowanie na połaci dachowej mocowań do paneli fotowoltaicznych

 

Wybrany Wykonawca robót zobowiązany będzie do zamontowania na połaci dachowej uchwytów niezbędnych do późniejszego montażu paneli fotowoltaicznych.

Uchwyty należy wykonać zgodnie z załączonym projektem instalacji fotowoltaicznej w szczególności zaproponowanym uchwytem montażowym na stronie 26 i 27 projektu wykonawczego instalacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w zapytaniu ofertowym oraz dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do zapytania ofertowego.

Treść przed zmianą:

 1. Kompletną ofertę należy złożyć w jednej z niżej wymienionych form do dnia
  7 marzec 2018 r. do godziny 14.00.

Treść po zmianach:

Kompletną ofertę należy złożyć w jednej z niżej wymienionych form do dnia
12 marzec 2018 r. do godziny 14.00.

 

 1. Forma składania ofert: pisemna

 

Treść przed zmianą:

 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 15 czerwiec 2018 roku.

Treść po zmianach:

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30 lipiec 2018 roku.

 1. Warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy spełniający warunki pozwalające na ocenę zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia. W tym zakresie weryfikacja wykonawcy odbywała się będzie na płaszczyźnie:

  1. Posiadane doświadczenie w realizacji zamówień podobnych; Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, która w swoim rodzaju zawierała wykonanie(remontu lub wykonanie nowej) więźby dachowej wraz z pokryciem dachowym o powierzchni całkowitej dachu min. 700 m2. Dodatkowo Wykonawca winien wykazać, że powyższe roboty budowlane w wymaganym rodzaju zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

  2. Dysponowania odpowiednim zapleczem osobowym. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki w zakresie dysponowania odpowiednimi osobami skierowanymi do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającymi prawem przewidziane uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj

    1. Kierownik Budowy, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, przynależącej do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

    2. kierownik robót w branży elektrycznej posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65) lub art. 20 a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2014r, poz. 1946 z późn. zm.).

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia. Z postępowania wyklucza się wykonawców którzy:

  1. są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym przy czym przez powiązania kapitałowe i osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające na:

– uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

– posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

pozostawaniu z wykonawcą, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób

  1. należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), a które złożyły odrębne oferty, chyba, że wykażą iż istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Ocena spełniania warunków dokonana zostanie na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów metodą spełnia – nie spełnia .

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt.:

  1. Kryteria oceny ofert

Kryteria oceny ofert

Waga punktowa

Cena oferty

 1. punktów

Punktacja w kryterium ceny:

Liczba punktów = (najniższa cena : cena badanej oferty) x 100 pkt.

W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

  1. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom zapytania ofertowego.

  2. Obliczenia punktów za kryterium ceny dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 1. Szczegółowe informacje na temat zamówienia dostępne są na stronie internetowej www.sw-jakuba.pl oraz na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zamawiający

Ks. Maciej Pliszka

Prezes Fundacji Dzieło św. Jakuba

 

Dokumenty do pobrania:

 

Dane kontaktowe

Fundacja Dzieło Świętego Jakuba

ul. Św. Jakuba 1,

70-543 Szczecin

 

Biuro czynne

od poniedziałku do piątku

8.00 – 17.00

 

tel. +48 91 433 11 96

e-mail: fundacja@sw-jakuba.pl

Znajdź nas na Facebooku

www.sw-jakuba.pl

© 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Fundacja Dzieło Świętego Jakuba

Projekt graficzny i realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl