Dodano: 13 Kwi 2017, 19:57

Zapytanie ofertowe – Utworzenie centrum integracji społecznej w korytowie

W związku z podaniem zakresu robót budowlanych w treści Ogłoszenia o zapytaniu, wydłuża się termin składania ofert do dnia 19 kwietnia  2017 r. Inne zapisy ogłoszenia i zapytania ofertowego nie ulegają zmianie. Poniżej aktualna treść Ogłoszenia i Zapytania ofertowego:

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Fundacja Dzieło św. Jakuba w Szczecinie. zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. „UTWORZENIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KORYTOWIE

Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Zamówienie dotyczy kompleksowego pełnienia funkcji inżyniera kontrakt – realizowany projekt przewiduje wykonanie robót budowlanych (w tym między innymi wykonanie ocieplenia, wykonanie stolarki i posadzek, tynkowanie ścian i sufitów, malowanie, roboty konstrukcyjne, instalacje wewnętrzne, zagospodarowanie terenu).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w zapytaniu ofertowym oraz dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do zapytania ofertowego.

1. Kompletną ofertę należy złożyć w jednej z niżej wymienionych form do dnia 19 kwietnia 2017 r. do godziny 14.00:

 • dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -17.00 Fundacja Dzieło św. Jakuba w Szczecinie, ul. św. Jakuba 1, 70-543 Szczecin;
 • przesłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres fundacja@sw-jakuba.pl
 • przesłać pocztą na adres Zamawiającego: Fundacja Dzieło św. Jakuba w Szczecinie, ul. św. Jakuba 1, 70-543 Szczecin.

2. Forma składania ofert: pisemna/elektroniczna
3. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2018 roku.
4. Warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy spełniający warunki pozwalające na ocenę zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia. W tym zakresie weryfikacja wykonawcy odbywała się będzie na płaszczyźnie:

 • Sytuacja ekonomiczno-finansowa. Nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
 • Posiadane doświadczenie w realizacji zamówień podobnych; Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie wciągu 5 ostatnich lat (a jeśli jego działalność jest krótsza – to w tym okresie) w należytym realizowaniu co najmniej jednej zakończonej usługi pełnienia funkcji inżyniera kontraktu o wartości co najmniej 4 500 000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) brutto każdy.
 • Brak powiązań osobowych lub/ i  kapitałowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 

 • – uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • – posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • – pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • – pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena spełniania warunków dokonana zostanie na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów metodą spełnia – nie spełnia .

5. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt.: 

Punktacja w kryterium ceny:

Kryteria oceny ofert Waga punktowa
Cena oferty 100 punktów

Liczba punktów = (najniższa cena : cena badanej oferty) x 100 pkt.

W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

 • Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom zapytania ofertowego.
 • Obliczenia punktów za kryterium ceny dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
   

6. Szczegółowe informacje na temat zamówienia dostępne są na stronie internetowej www.sw-jakuba.pl w zakładce Aktualności pod nazwą Zapytanie ofertowe

Zamawiający

Ks. Maciej Pliszka

Prezes Fundacji Dzieło św. Jakuba

 

Załączniki do pobrania:

 

 

Dane kontaktowe

Fundacja Dzieło Świętego Jakuba

ul. Św. Jakuba 1,

70-543 Szczecin

 

Biuro czynne

od poniedziałku do piątku

8.00 – 17.00

 

tel. +48 91 433 11 96

e-mail: fundacja@sw-jakuba.pl

Znajdź nas na Facebooku

www.sw-jakuba.pl

© 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Fundacja Dzieło Świętego Jakuba

Projekt graficzny i realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl