Statut Fundacji pod nazwą Fundacja Dzieło Świętego Jakuba

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Dzieło Świętego Jakuba zwana w dalszej treści Statutu „Fundacją”, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz niniejszego Statutu.

2. Fundacja ma osobowość prawną.

§2

Siedzibą Fundacji jest miasto Szczecin.

§3

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§4

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§5

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).

3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności.

Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych czyli na prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

§6

1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

2. Nazwa Fundacji brzmi Fundacja Dzieło Świętego Jakuba. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§7

Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§8

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Zdrowia.

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§9

Celami Fundacji są:

Promowanie szeroko rozumianego dziedzictwa chrześcijańskiego, wyrosłego na tradycji i pobożności ludzi czczących św. Jakuba i szukających w Europejskich Drogach Jakubowach inspiracji duchowej i nadziei dobrze uformowanego człowieczeństwa.
Formacja współczesnego społeczeństwa w oparciu o pobożność i wiarę pokoleń pielgrzymujących do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostella.
Promowanie historycznej Pomorskiej Drogi św. Jakuba, której zasadniczym etapem jest Bazylika Archikatedralna pw. św. Jakuba.
Dbanie o dziedzictwo religijne i kulturowe Bazyliki archikatedralnej w Szczecinie
Promowanie duszpasterstwa nadzwyczajnego przy Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie oraz w innych parafiach Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej.
Inicjowanie oraz wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu ochronę i promocję zdrowia oraz leczenia uzależnień;
Rozwijanie wszechstronnej działalności na rzecz placówek medycznych poradnictwa zdrowotnego oraz hospitalizacji;
Wspieranie działalności w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
Wspieranie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
Poprawę warunków w zakresie diagnostyki i terapii chorób oraz uzależnień;
Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie zdrowotnym;
Zwiększenie dostępności najnowszych metod diagnostycznych i leczniczych dla oczekujących na leczenie chorych i uzależnionych;
Inicjowanie i promowanie działań profilaktycznych;
Szkolenie kadr specjalistycznych;
Podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego;
Wspieranie działań na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, a także wypoczynku dzieci i młodzieży;
Inicjowanie działań na rzecz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
Wspierania działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
Inspirowanie i organizowanie ruchu społecznego wokół celów Fundacji;
Upowszechnianie wiedzy o celach i działalności Fundacji w kraju i za granicą;
Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, dobroczynność, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, rehabilitacja zawodowa oraz społeczna inwalidów.

§10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania podejmowane na rzecz osób, placówek, ośrodków i instytucji wskazanych w § 9 niniejszego Statutu:

Prowadzenie działalności badawczej, informacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie promocji i profilaktyki zdrowotnej chorych i uzależnionych;
Organizację konferencji i seminariów, warsztatów naukowych mających za zadanie przekazywanie wiedzy i wymianą doświadczeń statutowych Fundacji;
Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji;
Upowszechnianie w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji i za pomocą wydawnictw, wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji;
Inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu zbieranie środków finansowych na rzecz Fundacji przede wszystkim takich jak wystawy, pokazy, odczyty i aukcje;
Podejmowanie działań o charakterze psychologicznym, pedagogicznym i medycznym na rzecz chorych i uzależnionych;
Propagowanie i organizacja uczestnictwa personelu medycznego w międzynarodowych i krajowych sympozjach, zjazdach, konferencjach i szkoleniach,
Organizację działań na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, a także wypoczynku dzieci i młodzieży
Działalność na rzecz poprawy warunków hospitalizacji i leczenia chorych i uzależnionych.
Zakup leków i środków medycznych,
Zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego,
Pomoc finansową i rzeczową,
organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych,
organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,
prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych,
fundowanie stypendiów,
finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach lub modernizacjach placówek służby zdrowia lub placówek pomocy społecznej.

§11

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§12

Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 1000 złotych (jeden tysiąc złotych) tworzący fundusz założycielski Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
dotacji, datków i subwencji,
dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych przez Fundację,
zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,
operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi.
dochodów z działalności gospodarczej Fundacji,

§13

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,
zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§14

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§15

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§16

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

 

Statut w formacie PDF do pobrania:

 

Dane kontaktowe

Fundacja Dzieło Świętego Jakuba

ul. Św. Jakuba 1,

70-543 Szczecin

 

Biuro czynne

od poniedziałku do piątku

8.00 – 17.00

 

tel. +48 91 433 11 96

e-mail: fundacja@sw-jakuba.pl

Znajdź nas na Facebooku

www.sw-jakuba.pl

© 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Fundacja Dzieło Świętego Jakuba

Projekt graficzny i realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl